Ansvar og vedlikehold

Under ansvar og vedlikehold vil du finne faner med viktige vedlikeholdspunkter og sikkerhetsrutiner for sameiet og boenhetene. Vi ønsker også å skissere og presisere ansvarsforhold rundt disse. Det er viktig at hver sameier er bevisst sitt vedlikeholdsansvar for sin bruksenhet med tilleggsdeler, og hva som ligger innunder begrepet vedlikehold.

Eierseksjonsloven § 20 sier følgende:Vedlikehold :

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne.

Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Med tilslutning fra de sameierne det gjelder, kan det i vedtektene fastsettes at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av bygninger og eiendommen forøvrig, mens andelseieren skal vedlikeholde boligen. Andelseieren skal også vedlikeholde andre rom om annet areal hører til boligen, for eksempel kjellerboder og utvendige boder. (OBOS: Vedlikehold og ansvarsforhold)
Bruksenheten (boligenheten) er arealet innenfor boligens grensevegger med eventuelle tilleggsdeler andre steder i bebyggelsen eller på tomten, som sameieren har enerett til å bruke.
Fellesarealer og fellesanlegg er

-bygningskroppen

-alle utearealer som ikke er tilleggsdel i noen bruksenhet

-alle innretninger og anlegg som eies av alle sameiernei samme forhold som sameiebrøkene
Bruksenhetens grenser mot fellesareal går i etasjeskiller, vegger mot fellesareal, vegger mellom bruksenheter og yttervegger. Jfr. vedtektene
Sameiebrøken har betydning for fordeling av felleskostnader og fellesinntekter, og for fordeling av ansvar overfor tredjemann.
Vedlikehold av fellesarealer/fellesanlegg gjøres av sameiet (sameierne i fellesskap) og er styrets ansvar.
Vedlikehold av bruksenhetene er den enkelte sameiers ansvar slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. den enkelte sameier vil alltid være ansvarlig for de arbeider og installasjoner vedkommende selv utfører eller lar utføre.
Hentet fra “Håndbok for beboere i Brusetskråningen Boligsameie”
Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske innstallasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid.

Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vanlig vedlikehold.
Løpende vedlikehold:

Tiltak for å rette på tilfeldige skader eller mangler. Ikke planlagte utskiftinger av bygningsdeler eller komponenter som følge av hærverk, innbrudd, akutte skader el. lign.
Periodisk vedlikehold:

Arbeider som må utføres regelmessig for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje eller bruk. Periodisk vedlikehold har en prevantiv virkning og forebygger skalder. Eks. maling, utskifting av slitedeler i installasjoner,
kilde: www.basale.no (mars 2016)