Ansvar og vedlikehold

Utdrag fra vedtektene:

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere.

Sameierens vedlikeholdsansvar for vann- og avløpsledninger frem til og med forgreningspunktet på eiendommens hovedledning (stamledning) til de enkelte bruksenhetene og for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringspunkt.

Den enkelte sameier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr i henhold til lover og regler og at det er i forskriftsmessig stand. Sameiet ved styret har HMS ansvar og skal påse at forannevnte blir etterfulgt.

Den enkelte sameier er forpliktet til å utføre vedlikehold av ytterdør og bod dør i sin seksjon, samt utskifting av disse ved behov. Utskifting skal godkjennes skriftlig i forkant av styret.

Sameierens vedlikeholdsansvar omfatter vedlikehold av arealer som sameieren har eksklusiv bruksrett til. Eier av seksjon er forpliktet til å utføre et forsvarlig vedlikehold av innretninger så som levegg, gjerder, o.lign. som han har montert/bygget på fellesareal eller areal med eksklusiv bruksrett og er ansvarlig for mulige skader på egen eller andres seksjon event. fellesareal som måtte være forårsaket av innretningen.

Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet eller i utstyr som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren.

Ytre vedlikehold av eiendommens bygninger m/vegger, vinduer, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets ansvar.

I de tilfeller hvor den enkelte sameier utfører fasadeendringer på deler av eiendommens bygninger m/vegger, vinduer, anlegg, utstyr eller lignende, er den enkelte sameier ansvarlig for vedlikehold av utførte endringer.
Den «enkelte Sameier» (evt.» utbygger») er også økonomiske ansvarlig for eventuelle feil eller skader som oppstår som følge av utført fasadeendring/innsetting av vindu. Slik at ikke sameiet i fremtiden risikerer å få kostnader til eventuelle reparasjoner som er «følgeskader» etter utbygging.