Vedtekter for Brusetskråningen Boligsameie

Vedtekter kan også lastes ned som pdf HER

Vedtatt i konstituerende sameiermøte
Revidert i sameiermøte den 3. april 2000
Tillegg i § 2 vedtatt 12.04.2011
§ 3 endret i møte 07.04.14
Nytt kap. 3 og 7 i § 4 vedtatt i sameiermøte 14.04.15
Tillegg § 4 vedtatt 12.04.2016
§ 1
NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL
Sameiets navn er Brusetskråningen Boligsameie.
Sameiet har forretningskontor i Oslo kommune.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser i drift og administrasjon av eiendommen
gnr. 29, bnr. 184, Bruset i Asker med fellesanlegg av enhver art.
§ 2
ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT
Sameiet består av 114 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 08.10.90.
Alle seksjoner skal være medlem av sameiet og seksjonene kan ikke skilles fra deltagelse i sameiet.
Hver sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet til.
Enerett til midlertidig bruk av deler av fellesarealet eller fellesanleggene kan vedtas med 2/3-dels
flertall etter reglene i eierseksjonslovens § 19, 5. ledd.
Eiendommen er utbygd etter godkjent regulerings- og bebyggelsesplan. Kart over området, som viser
bebyggelsen, er vedheftet dette dokument.
Til hver seksjon knytter det seg en eksklusiv bruksrett til den bolig som seksjonsnummeret angir. Eier
av seksjon med utgang fra stue til terreng har i følge kjøpekontrakt og prospekt eksklusiv bruksrett til
det areal som fremgår av vedlagte kart. Dertil bruksrett til biloppstillingsplass for 1 stk. personbil eller
lignende stor varebil.
Seksjon 41 har iht. vedtektens bestemmelser og eierseksjonslovens § 19, 5. ledd enerett til bruk av et
utbygd areal på ca. 2,5 m2 av veranda tilhørende seksjon 41. Eier av seksjonen har
vedlikeholdsplikten for dette utbygde arealet.
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet.
Bruksenheten kan bare benyttes til boligformål og slik at den ikke er til unødig eller urimelig ulempe
for brukerne av de øvrige seksjoner ved f.eks. støy, lukt, e.lign.
Fellesanlegget må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av
anleggene som er avtalt eller forutsatt.
Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta
bygningsmessige forandringer eller installasjoner på bygning, fellesarealer eller areal med eksklusiv
bruksrett.
Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner må
ikke foretas uten styrets godkjennelse.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er
til vesentlig ulempe for sameieren.
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

§ 3
FELLESKOSTNADER, HEFTELSESFORM OG PANTERETT.
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.
Ved forsinket betaling kan styrt pålegge morarenter og purregebyr.
Styret fastsetter a kontobeløp som forfaller forskuddsvis hver måned.
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk.
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av
sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp
på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.
Til sikkerhet for de forpliktelser som følger av vedtektene og mulige andre forhold, skal Sameiet ha
panterett i hver seksjon med kr 25 000,-. Panteretten skal ha prioritet uten opptrinnsrett etter første
ervervssum av seksjonen. Sameiet plikter senere å vike prioritet for beløp inntil 90 % av lånetakster
avholdt av en av forsikringsrådets godkjente takstmenn eller en offentlig instans.

§ 4
VEDLIKEHOLD
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller
ulempe for andre sameiere.
Sameierens vedlikeholdsansvar for vann- og avløpsledninger frem til og med forgreningspunktet på
eiendommens hovedledning (stamledning) til de enkelte bruksenhetene og for elektriske ledninger til
og med seksjonens sikringspunkt.
Den enkelte sameier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr i henhold
til lover og regler og at det er i forskriftsmessig stand. Sameiet ved styret har HMS ansvar og skal
påse at forannevnte blir etterfulgt.
Den enkelte sameier er forpliktet til å utføre vedlikehold av ytterdør og bod dør i sin seksjon, samt
utskifting av disse ved behov. Utskifting skal godkjennes skriftlig i forkant av styret.
Sameierens vedlikeholdsansvar omfatter vedlikehold av arealer som sameieren har eksklusiv bruksrett
til. Eier av seksjon er forpliktet til å utføre et forsvarlig vedlikehold av innretninger så som levegg,
gjerder, o.lign. som han har montert/bygget på fellesareal eller areal med eksklusiv bruksrett og er
ansvarlig for mulige skader på egen eller andres seksjon event. fellesareal som måtte være forårsaket
av innretningen.
Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet eller i utstyr
som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren.
Ytre vedlikehold av eiendommens bygninger m/vegger, vinduer, fellesarealer, anlegg og utstyr er
sameiets ansvar.
I de tilfeller hvor den enkelte sameier utfører fasadeendringer på deler av eiendommens bygninger
m/vegger, vinduer, anlegg, utstyr eller lignende, er den enkelte sameier ansvarlig for vedlikehold av
utførte endringer.
Den «enkelte Sameier» (evt.» utbygger») er også økonomiske ansvarlig for eventuelle feil eller skader
som oppstår som følge av utført fasadeendring/innsetting av vindu. Slik at ikke sameiet i fremtiden
risikerer å få kostnader til eventuelle reparasjoner som er «følgeskader» etter utbygging.

§ 5
VEDLIKEHOLDSFOND
Sameiermøtet kan vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen.
De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den kvartalsvise betaling til dekning av
felleskostnadene.

§ 6
REGISTRERING AV SAMEIERE
Erververe og leietakere av seksjon skal meldes til styret representert ved forretningsfører for
registrering. Eiere av seksjon som ikke bor i seksjonen må melde sin eller kontaktpersons
bopeladresse til styret.

§ 7
STYRET OG STYRETS OPPGAVER
Sameiet skal ha et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer som velges for to år av gangen
dersom sameiermøtet ikke bestemmer noe annet. Styrelederen velges særskilt.
Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Bare fysiske personer kan velges som styremedlem.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.
Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen fullverdiforsikret til enhver tid.
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte kan også tas av styret om ikke annet følger
av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
To styremedlemmer i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura.
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne.

§ 8
STYREMØTE
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styremøte ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en møteleder.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som
gjøres av styret.
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak kan gjøres
med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme
utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.

§ 9
SAMEIERMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/10-del av
sameierne, representert ved 2 sameiere, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på sameiermøtet ikke innkalt, kan
en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest og for sameiernes felles
kostnad, innkaller til sameiermøte.
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale og stemmerett.
Likeledes har sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å
være til stede og til å uttale seg.
Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig
eller de har gyldig forfall.
Møte- og talerett har styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon. Revisor har rett til å
være tilstede i sameiermøte og til å uttale seg.
En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan
når som helst tilbakekalles.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle vedtak som
treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en sameier som
utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig
for sameierne.

§ 10
SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE.
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
– Konstituering
– Styrets årsberetning
– Styrets regnskapsoversikt for foregående år
– Styrets forslag til budsjett
– Andre saker som er nevnt i innkallingen
– Valg av styremedlemmer og -leder (når valgperioden er utløpt).

§ 11
INNKALLING OG MØTELEDELSE
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte og høyst tjue
dager.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte
sendes ut til alle sameiere med kjent adresse.
Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal
være minst 3 dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for innlevering av
saker som ønskes behandlet.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag, som etter
lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen.
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder som
ikke behøver være sameier.

§ 12
SAMEIERMØTETS VEDTAK
I sameiermøtet har hver seksjon en stemme.
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) flertall
av de avgitte stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken
ved loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:
– endring av vedtektene
– ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
– omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
– salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller
skal tilhøre sameierne i fellesskap
– andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som gå ut over vanlig forvaltning,
– samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører økning av
det samlede stemmeantallet
– tiltak som har sammenheng med sameiernes bo eller bruksinteresser og som går ut over
vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 13
HABILITET
Et styremedlem må ikke delta i styrets behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som medlemmet
selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i. Det samme
gjelder for forretningsføreren.
Ingen kan i sameiermøte som sameier eller fullmektig delta i noen avstemming om rettshandel overfor
seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.
Det samme gjelder for avstemming om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter
eierseksjonslovens §§ 26 og 27.

§ 14
REGNSKAP OG REVISJON
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Det skal føres regnskap og utarbeides
årsoppgjør i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av gjeldende regnskapslov.
Regnskapet for foregående kalenderår legges frem på ordinært sameiermøte.
Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor.

§ 15
FORRETNINGSFØRER
Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem,
fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller gi dem avskjed.
Ansettelse av forretningsfører kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må
overstige seks måneder.
Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres
uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.

§ 16
MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen
solgt.
Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis
pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget
er mottatt.

§ 17
FRAVIKELSE
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er
sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets
styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13.

§ 18
FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
For såvidt ikke annet følger av disse vedtekter eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –